LARRIN čistič na sprchové kouty 500ml MR

LARRIN čistič na sprchové kouty 500ml MR
údržba skleněných a plastových sprchových koutů, odstrňuje kámen, nečistoty, vytváří ochranný film
Více informací
69,2 Kč 57,2 Kč bez DPH
Skladem
Kód001551VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení12

Vysoce účinný čistící prostředek pro každodenní údržbu skleněných a plastových sprchových koutů i dalšího sanitárního zařízení. Odstraňuje vodní kámen a nečistoty, vytváří ochranný film snižující následné zašpinění, nevytváří matné povlaky a zanechává na čištěném povrchu zářivý lesk. Intenzivně voní.

Obsahuje neutralizátor pachů.

 

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu

Výstražný symbol nebezpečnosti:

Signální slovo: Varování

Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2, tel: 224 919 293 a 224 915 402.

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Eye Irrit. 2, H319

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky

Není klasifikována žádná fyzikálně-chemická nebezpečnost.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Způsobuje vážné podráždění očí.

Standardní věty o nebezpečnosti

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P280 Používejte ochranné brýle.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Doplňující informace

<5 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % kationtové povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, barvivo, Limonene

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení