Imagin na grily a konvektomaty 750ml

Imagin na grily a konvektomaty 750ml
Vysoce účinný prostředek pro odstraňování silných napečenin. Speciální receptura zajišťuje nestékání prostředku z nastříkané plochy ...
Více informací
209,1 Kč 172,8 Kč bez DPH
Na objednání u dodavatele
Kód202109VýrobceAtotech CZ, a.s.Počet ks v balení1
  • vysoce účinný prostředek pro odstraňování silných napečenin
  • speciální receptura zajišťuje nestékání prostředku z nastříkané plochy
  • není vhodný na barevné kovy a hliník

Dávkování
neředí se

Aplikace
zařízení nebo znečištěný předmět zahřejte a prostředek rovnoměrně nastříkejte na znečištěnou plochu. Nechte působit cca 15 minut a uvolněné nečistoty umyjte běžným způsobem. Vyčištěné předměty řádně opláchněte čistou vodou. V případech obzvláště silného znečištění je nutné celý cyklus opakovat. Pokud není možné čištěné předměty zahřát je nutné dobu působení prodloužit. 

VýrobceAtotech CZ, a.s.

Výstražné symboly nebezpečnosti :

Signálním slovem : Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti :

H226 Hořlavá kapalina a páry. H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení :

Prevence:

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.

Opatření: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P370 + P378 V případě požáru: K uhašení použijte písek, suchou chemikálii nebo pěnu odolnou alkoholu.

Odstranění:

P501 Odstraňte obsah/ obal předáním zařízení schválenému pro likvidaci odpadů.

Nebezpečné složky, které musí být uveden yna štítku:

hydroxid sodný 

Další nebezpečnost

Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší. Žádná informace není k dispozici.

 

Telefonní číslo pro naléhavé situace

CARECHEM24 INTERNATIONAL (MULTILINGUAL SERVICE) +441235239670

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2 +420224919293

+420224915402

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení