Imagin na grily a konvektomaty 750ml

Imagin na grily a konvektomaty 750ml
vysoce účinný prostředek pro odstraňování silných napečenin speciální receptura zajišťuje nestékání prostředku z nastříkané plochy není vhodný ...
Více informací
209 Kč 173 Kč bez DPH
Skladem
Kód202109VýrobceAtotech CZ, a.s.Počet ks v balení1
  • vysoce účinný prostředek pro odstraňování silných napečenin
  • speciální receptura zajišťuje nestékání prostředku z nastříkané plochy
  • není vhodný na barevné kovy a hliník

Dávkování
neředí se

Aplikace
zařízení nebo znečištěný předmět zahřejte a prostředek rovnoměrně nastříkejte na znečištěnou plochu. Nechte působit cca 15 minut a uvolněné nečistoty umyjte běžným způsobem. Vyčištěné předměty řádně opláchněte čistou vodou. V případech obzvláště silného znečištění je nutné celý cyklus opakovat. Pokud není možné čištěné předměty zahřát je nutné dobu působení prodloužit. 

 

 

 

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly nebezpečnosti :

Signálním slovem : Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti : H226 Hořlavá kapalina a páry. H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. Opatření: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P370 + P378 V případě požáru: K uhašení použijte písek, suchou chemikálii nebo pěnu odolnou alkoholu. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/ obal předáním zařízení schválenému pro likvidaci odpadů.

hydroxid sodný 2.3 Další nebezpečnost Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší. Žádná informace není k dispozici.

 

 

 

 

VýrobceAtotech CZ, a.s.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení