CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Krystal na kuchyně 750ml MR

Krystal na kuchyně 750ml MR
Speciální přípravek určený k čištění kuchyňského nábytku, pevných ploch z nesavého materiálu.
Více informací
75,0 Kč 62,0 Kč bez DPH
Skladem
Kód210294VýrobceCORMEN s.r.o.Počet ks v balení18

Speciální přípravek určený k čištění kuchyňského nábytku, pevných ploch z nesavého materiálu. Vyčistí též umakartová jádra, dveře a rámy oken. Přípravek aplikovaný rozprašovačem umožňuje přesné dávkování.

  • Vysoká odmašťovací síla si poradí i se starší mastnotou
  • Úklid v kuchyni beze šmouh
  • Rychlá a jednoduchá aplikace
  • Zelený odstín vyhovuje barevnému kódování v profi úklidu dle směrnice EU
  • Spolehlivě použitelný na všechny druhy materiálů v kuchyni včetně spotřebičů a zařízení

Aplikujte přímo na znečištěné plochy pomocí rozprašovače se zpěňovačem, nechte několik minut působit vyčistěte houbou nebo opláchněte vodou.

 

VýrobceCORMEN s.r.o.

Výstražný symbol:

Signální slovo: Nebezpečí

Složky směsi k uvedení na etiketě :

Obsahuje Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sek-alkyl deriváty, Alkoholy, C12-14, ethoxylovaný, sulfáty, sodná sůl.

Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí.

 

Složky směsi k uvedení na etiketě

Obsahuje Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sek-alkyl deriváty, Alkoholy, C12-14, ethoxylovaný, sulfáty, sodná sůl.

Standardní věty o nebezpečnosti

H226  Hořlavá kapalina a páry.

H315  Dráždí kůži.

H318  Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102  Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210  Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P302+P352  PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

P305+P351+P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310  Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P332+P313  Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501  Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Doplňující informace na štítku

EUH208 - Obsahuje Citral, Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Složení dle nařízení 648/2004/ES o detergentech: < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, EDTA a její soli, fosfáty, parfémy, CITRAL, konzervační činidla (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZYL ALCOHOL)

Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení 1272/2008/ES.

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES

Flam. Liq. 3; H226

Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam. 1; H318

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení