CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Kera Mefisto 300g

Kera Mefisto 300g
k čištění a odmaštění varných a sklokeramických desek
Více informací
105,1 Kč 86,9 Kč bez DPH
Skladem
Kód003766VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a službyPočet ks v balení10

Čisticí a lešticí prostředek sklokeramických varných desek.

Speciální čisticí prostředek snadno vyčistí povrch sklokeramických desek od všech připečených potravin, mastnot a nečistot. Na povrchu desky zanechává tenký film, který snižuje ulpívání nových nečistot a usnadňuje další čištění. 
Obsahuje příjemnou vůni zeleného jablka a skořice.

 

Návod k použití:

Před vlastním čištěním odstraňte připečené nečistoty kovovou škrabkou doporučenou výrobcem. Vyčistěte celý povrch keramické desky (i mimo varné zóny) ve dvou na sebe kolmých směrech. Na povrch keramické desky naneste Kera Mefisto a měkkým hadříkem celý povrch keramické desky mírným tlakem vyleštěte. Čistění provádějte nejméně jednou týdně, i když na povrchu keramické desky nejsou viditelné nečistoty. Zabráníte tím usazování tenkých vrstev nečistot, které za čas vytvoří těžce odstranitelnou vrstvu, na jejíž vyčištění je zapotřebí nepoměrně větší úsilí a čas. Při znečištění povrchu vařeným pokrmem, zejména obsahujícím cukr, nebo přímo cukrem, použijte ihned (za horka) škrabku a po vychladnutí desku dočistěte Kera Mefistem.

 

VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby

NEBEZPEČÍ

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H412  Škodlivý pro vodní oragnismy, s dlouhodobými účinky

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264  Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla

P280 Používejte ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P310  Okamžitě volejte lékaře.

P501  Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů

Výstražný symbol:

Signální slovo: Nebezpečí

Přípravek obsahuje: draselná sůl benzensulfonové kyseliny

Doplňující informace:

EUH208  Obsahuje limonen, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

<5 % fosforečnany, <5 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově aktivní látky, parfémy, Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1), Citral, Limonene

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Chronic 3, H412

Povrchově aktivní látky jsou biologicky rozložitelné v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech, v platném znění. Směs je biologicky rozložitelná.

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení