Real odmašťovač&kuchyně 550g

Real odmašťovač&kuchyně 550g
Real odmašťovač&kuchyně 550g
Obrázek
Prostředek se silným odmašťujícím efektem na mastnotu, připáleniny a usazené nečistoty kdekoliv v domácnosti.
Více informací
96,4 Kč 79,7 Kč bez DPH
Skladem
Kód001405VýrobceZenit,spol.s r.o.Počet ks v balení12
  • odmašťující prostředek s přírodní účinnou složkou
  • pomerančový extrakt rozpouští oleje, tuky, nečistoty a zároveň ošetřuje povrchy
  • vhodný na čištění nenasákavých povrchů – pracovní desky, odsavače par, sporáky, mikrovlnné trouby, obklady, dveře, kuchyňské skříňky, stoly, židle, grily, zahradní nábytek, okenní rámy, povrchy v dílně
  • vhodný i na dřevo
  • parfemace směs exotických citrusů
 
 
 
 
Nebezpečí:
Způsobuje vážné poškození očí. Může vyvolat kožní alergickou reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Klasifikace dle nařízení (ES) č. 122/2008 (CPL)

Nebezpečný pro vodní prostředí - chronicky, kategorie 3, H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Senzibilizace kůže, kategorie 1, H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Signální slovo: NEBEZPEČÍ
 
Nebezpečné látky: 

Isotridecanol, ethoxylovaný; Undekanol, ethoxylovaný; d - limonen

H-věty:

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H317  Může vyvolat alergickou reakci

H318  Způsobuje vážné poškození očí

P-pokyny:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261 Zamezte vdechování plynu.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.

P302/352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 919 293

P333/313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.

Doplňující informace:

EUH208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (a) Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

 

 
 
VýrobceZenit,spol.s r.o.
Real odmašťovač&kuchyně 550gReal odmašťovač&kuchyně 550g
ObrázekObrázek
PopisObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení