LAVON gril a kamna 750ml

LAVON gril a kamna 750ml
Silný odmašťovač vyčistí za studena rychle a bez drhnutí Extra silný odmašťovač pro snadné odstranění nečistot, mastnoty, sazí a připálenin
Více informací
66,4 Kč 54,9 Kč bez DPH
Skladem
Kód216567VýrobceLAVON trade s.r.o.Počet ks v balení12
  • silný odmašťovač
  • vyčistí za studena
  • rychle a bez drhnutí

Extra silný odmašťovač pro snadné odstranění nečistot, mastnoty, sazí a připálenin. Čistí bez mechanické námahy. Vhodný na grily, trouby (mimo samočisticích), krby, kamna, rošty, hrnce, plechy na pečení, obklady a spáry. Čistí za studena i za tepla. Používejte ochranné rukavice.

 

VýrobceLAVON trade s.r.o.

Výstražný symbol nebezpečnosti:

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Nebezpečné látky (které musí být uvedeny na etiketě):

Hydroxid sodný, hydroxid draselný

Standardní věty o nebezpečnosti – H věty a EUH věty:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H290 Může být korozivní pro kovy.

Pokyny pro bezpečné zacházení – P věty:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte mlhu.

P280 Používejte ochranné brýle.

P301+P330 +P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. 

Doplňující informace:

<5 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově aktivní látky, parfémy

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Met. Corr. 1, H290

Skin Corr. 1A, H314

Eye Dam. 1, H318

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení