CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Luxon odstraňovač vodního kamene 100g (kávovary, konvice, žehličky)

Luxon odstraňovač vodního kamene 100g (kávovary, konvice, žehličky)
Rychlorozpouštěč vodního kamene pro: kávovary, varné konvice, napařovací žehličky, automatické pračky, myčky nádobí...
Více informací
31,9 Kč 26,4 Kč bez DPH
Skladem
Kód001529VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení20

rychlorozpouštěč vodního kamene pro:

  • kávovary
  • varné konvice
  • napařovací žehličky 
  • automatické pračky 
  • myčky nádobí

LUXON rychlorozpouštěč vodního kamene

Návod k použití pro:

Kávovary: 1 polévkovou lžíci LUXONU rozpusťte v 1 l vody, nalijte do kávovaru, nechte přejít varem, nakonec propláchněte vodou.

Varné konvice: Konvici naplňte 1 l vody, přidejte1 polévkovou lžíci LUXONU, uveďte do varu, potom vypněte a nechte působit 30 minut, nakonec opláchněte vodou.

Napařovací žehličky: 1 polévkovou lžíci LUXONU rozpusťte v 2 dcl vody, nalijte do žehličky a nechte působit 30 minut, pak několikrát uvolněte páru a vypusťte celý obsah. Nakonec žehličku propláchněte čistou vodou.

Pračky: Obsah sáčku nasypte do prázdného bubnu pračky, spusťte hlavní prací program při teplotě 50 - 60°C. Po dosažení teploty pračku zastavte a nechte působit 30 minut, potom pračku zapněte a nechte proběhnout celý program do konce.

Myčky nádobí: Myčku nádobí uveďte do provozu bez nádobí, po 15 minutách nasypte obsah sáčku do vody a nechte proběhnout celý program.Řiďte se pokyny výrobce spotřebiče.

 

VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.

Výstražný symbol:

Signální slovo: Varování

Způsobuje vážné podráždění očí.

Může způsobit podráždění dýchacích cest

Klasifikace látky podle Nařízení 1272/2008 (ES) (Nařízení CLP):

Vážné podráždění očí 2 (Eye Irrit. 2), H319.

Toxicita pro specifický cílový orgán - jednorázová expozice (STOT SE 3), H335.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nevdechujte prach

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení: Kyselina citronová monohydrát, ES 201-069-1.

Pokyny k odstranění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení