LARRIN Na rez a vodní kámen Višeň s mandlí 500ml MR

LARRIN Na rez a vodní kámen Višeň s mandlí 500ml MR
Larrin Rez a vodní kámen – Višeň a mandle
Více informací
80,5 Kč 66,5 Kč bez DPH
Skladem
Kód206983VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a službyPočet ks v balení12

Larrin je čisticí přípravek na rez a vodní kámen s vůní višně a mandle. Čistič má speciální složení, díky kterému dokonale odstraní staré usazeniny.

Čisticí prostředek s dlouhotrvající vůní a kvalitou od českého výrobce.

Odstraňuje rez, vodní kámen, vápenaté a mýdlové usazeniny, navíc příjemně voní. Snadné a rychlé použití v celé domácnosti.

 

VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby

Přípravek obsahuje: sekundární alkansulfonát, sodná sůl; mastný alkohol ethoxylovaný


Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Výstražný symbol nebezpečnosti:

Signální slovo: Nebezpečí

Klasifikace podle 1272/2008/ES:

Skin Irrit. 2 Žíravost/dráždivost pro kůži, podkategorie 2

H315 Dráždí kůži.

Eye Dam. 1 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Aquatic Chronic 3 Nebezpečný pro vodní prostředí, kategorie 3

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Doplňkové údaje na štítku pro některé směsi: EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty):

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 Odstraňte obsah/obal u autorizovaného zpracovatele odpadů nebo v komunální sběrně odpadů.

Další nebezpečnost

Obsah látek PBT a vPvB: směs nepodléhá kritériím pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII Nařízení EU č. 1907/2006, žádné složky v množství ≥ 0,1 % nejsou uvedeny v Kandidátském seznamu látek vyvolávajících velké obavy (SVHC).

Žádná ze složek v množství ≥ 0,1 % není zařazena do seznamu sestaveného v souladu s čl. 59 odst. 1, protože má vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému, ani nebyla určena jako látka s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení