CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Dr. Devil Bicolor WC 5ball 1x35g Lemon fresh

Dr. Devil Bicolor WC 5ball 1x35g Lemon fresh
Dr. Devil WC BiCOLOR 5BALL voní, čistí a preventivně působí proti usazování vodního kamene.
Více informací
32,1 Kč 26,5 Kč bez DPH
Na objednání u dodavatele
Kód216835VýrobceTOMIL s.r.o.Počet ks v balení18

Dr. Devil WC BiCOLOR 5BALL voní, čistí a preventivně působí proti usazování vodního kamene. 

VýrobceTOMIL s.r.o.

Výstražný symbol:

NEBEZPEČÍ

Nebezpečné látky

Alkoholy, C12-14, etoxylované, sulfátované, sodné soli Kvartérní amoniové sloučeniny, C12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylované, chloridy

Standardní věty o nebezpečnosti

H315  Dráždí kůži.

H318  Způsobuje vážné poškození očí.

H412  Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102  Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280  Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte zcela vyprázdněný obal v místě sběru recyklovatelného/komunálního odpadu.

Doplňující informace

EUH208  Obsahuje citral; citrón, extrakt; citronellal; 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

15-<30 % aniontové povrchově aktivní látky, 5-<15 % kationtové povrchově aktivní látky. Obsahuje parfém (citral, limonene, linalool), benzisothiazolinone.

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Chronic 3, H412

Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605. Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění.

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení