Mr. Mattes WC košíček 3in1 Květ šeříku 40g

Mr. Mattes WC košíček 3in1 Květ šeříku 40g
Mr. Mattes WC košíček 3in1 Květ šeříku 40g
Obrázek 2-Mr. Mattes WC košíček 3in1 Květ šeříku 40g
WC KOŠ - ČISTÍ - VONÍ - PĚNÍ. WC koš s vůní šeříku.
Více informací
16,7 Kč 13,8 Kč bez DPH
Skladem
Kód001228VýrobceMATTES Corp. s.r.o.Počet ks v balení16

WC koš s vůní šeříku - čistí - voní - pění

 

Signální slovo: Nebezpečí

GHS05

Nebezpečné komponenty k etiketování:

benzensulfonová kyselina, C10-13-alkyl deriváty, sodné soli

Signální slovo: Nebezpečí

Nebezpečné komponenty k etiketování:

benzensulfonová kyselina, C10-13-alkyl deriváty, sodné soli

Standardní věty o nebezpečnosti

H315 Draždi kůži.

H318 Způsobuje važne poškozeni oči.

H412 Škodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi učinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovavejte mimo dosah děti.

P280 Použivejte ochranne rukavice / ochranne bryle / obličejovy štit.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽI: Omyjte velkym množstvim vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktni čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKE INFORMAČNI STŘEDISKO/lekaře.

P501 Odstraňte obsah/obalprostrednictvom systemu selektivneho zvozu obci splnomocnenou osobou.

 

Směsi

Popis: Směs obsahuje nasledujici latky bez nebezpečnych přiměsi.

Nebezpečné chemické látky:

CAS: 497-19-8

EINECS: 207-838-8

Indexove čislo: 011-005-00-2

Reg.čislo: 01-2119485498-19-

XXXX

uhličitan sodny

d~ Eye Irrit. 2, H319

25-<50%

CAS: 68411-30-3

EINECS: 270-115-0

Reg.čislo: 01-2119489428-22-

XXXX

benzensulfonova kyselina, C10-13-alkyl derivaty, sodne soli

d~ Eye Dam. 1, H318; d~ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2,

H315; Aquatic Chronic 3, H412

25-<50%

・E Produkt obsahuje tyto další látky:

CAS: 7757-82-6

EINECS: 231-820-9

Reg.čislo: 01-2119519226-43-XXXX

siran sodny 11,0%

CAS: 7758-29-4

EINECS: 231-838-7

trifosforečnan pentasodny 5,0%

Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech / označování obsahu

aniontove povrchově aktivni latky 30%

neiontove povrchově aktivni latky, fosforečnany <5%

parfemy, alergenni vonne latky

AMYL CINNAMAL, CINNAMYL ALCOHOL

 

 

Doplňující informace: EUH208: Obsahuje d-dimonen . Může vyvolat alergickou reakci

Látky, které přispívají ke klasifikaci: benzenesulfonic acid, c10-13-alkyl derivs., sodium salts

VýrobceMATTES Corp. s.r.o.
Mr. Mattes WC košíček 3in1 Květ šeříku 40gMr. Mattes WC košíček 3in1 Květ šeříku 40g
Obrázek 2-Mr. Mattes WC košíček 3in1 Květ šeříku 40gObrázek 2-Mr. Mattes WC košíček 3in1 Květ šeříku 40g
PopisObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení