Mr. Mattes WC košíček 3in1 Květ šeříku 40g

WC kosicek kvety Mates
WC kosicek kvety Mates
Obrázek (1)
WC KOŠ - ČISTÍ - VONÍ - PĚNÍ. WC koš s vůní šeříku.
Více informací
16,7 Kč 13,8 Kč bez DPH
Skladem
Kód001228VýrobceMATTES Corp. s.r.o.Počet ks v balení16

WC KOŠ - ČISTÍ - VONÍ - PĚNÍ. WC koš s vůní šeříku.

 

 

 

 

 

 

 

Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti: Aquatic Chronic 3: H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky Eye Dam. 1: H318 - Způsobuje vážné poškození očí Skin Irrit. 2: H315 - Dráždí kůži Pokyny pro bezpečné zacházení: P102: Uchovávejte mimo dosah dětí P264: Po manipulaci důkladně omyjte P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/obličejový štít P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře P501: Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou. Látky, které přispívají ke klasifikaci: benzenesulfonic acid, c10-13-alkyl derivs., sodium salts

VýrobceMATTES Corp. s.r.o.
WC kosicek kvety MatesWC kosicek kvety Mates
Obrázek (1)Obrázek (1)
PopisObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení