Mr. Mattes WC košíček 3in1 Moře 40g

Mr. Mattes WC košíček 3in1 Moře 40g
Mr. Mattes WC košíček 3in1 Moře 40g
Obrázek 2-Mr. Mattes WC košíček 3in1 Moře 40g
WC KOŠ - ČISTÍ - VONÍ - PĚNÍ. WC koš s vůní moře.
Více informací
17,5 Kč 14,5 Kč bez DPH
Skladem
Kód001401VýrobceMATTES Corp. s.r.o.Počet ks v balení16

WC koš s vůní moře - čistí - voní - pění

 

Bezpečnostní listTrue
VýrobceMATTES Corp. s.r.o.

Signální slovo: Nebezpečí

GHS05

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Produkt je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení CLP.

Skin Irrit. 2 H315 Dráždí kůži.

Eye Dam. 1 H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Nebezpečné komponenty k etiketování:

benzensulfonová kyselina, C10-13-alkyl deriváty, sodné soli

Signální slovo: Nebezpečí

Nebezpečné komponenty k etiketování:

benzensulfonová kyselina, C10-13-alkyl deriváty, sodné soli

Standardní věty o nebezpečnosti

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽI: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktni čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí splnomocněnou osobou.

Doplňující informace: EUH208: Obsahuje d-dimonen . Může vyvolat alergickou reakci

Látky, které přispívají ke klasifikaci: benzenesulfonic acid, c10-13-alkyl derivs., sodium salts

Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech / označování obsahu

aniontové povrchově aktivni látky 30%

neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty <5%

parfémy

 

Mr. Mattes WC košíček 3in1 Moře 40gMr. Mattes WC košíček 3in1 Moře 40g
Obrázek 2-Mr. Mattes WC košíček 3in1 Moře 40gObrázek 2-Mr. Mattes WC košíček 3in1 Moře 40g
PopisBezpečnostní upozorněníObrázkyKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení