Prix WC osvěžovač 40g zelený

Prix WC osvěžovač 40g zelený
Výprodej
dezodorační a čistící přípravek pro WC se svěží vůní
Více informací
24,1 Kč 19,9 Kč bez DPH
Skladem
Kód201432VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení24

Dezodorační a čistící přípravek pro WC mísy a sanitární zařízení se svěží vůní. Omezuje tvorbu vodního kamene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvky označení: Reakční produkt benzensulfonové kyseliny, 4-C10-13 sek-alkyl deriváty a 4-methylbenzensulfonové kyseliny a hydroxidu sodného Výstražný symbol nebezpečnosti: Signální slovo: Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti H315 Dráždí kůži H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné brýle / ochranné rukavice. P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. P301+330+331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P313 Vyhledejte lékařskou pomoc. P332+313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu. Doplňující informace EUH 208 Obsahuje Limonene. Může vyvolat alergickou reakci. Doplňující informace dle nařízení ES 648/2004 Obsahuje: 15 %-30 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfum, Limonene, Eugenol.

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení