Krystal WC gel modrý 750ml Ocean

Krystal WC gel modrý 750ml Ocean
Praktický a oblíbený gel k plnění závěsných košíčků uvnitř toaletních mís, který provoní, vyčistí a zanechá na toaletě svěží vůni.
Více informací
99,9 Kč 82,6 Kč bez DPH
Skladem
Kód201943VýrobceCORMEN s.r.o.Počet ks v balení17

Praktický a oblíbený gel k plnění závěsných košíčků uvnitř toaletních mís, který provoní, vyčistí a zanechá na toaletě svěží vůni. Z jednoho balení je možné naplnit až 23 košíčků. Modrý gel je parfemován vůní oceánů.  


- příjemně provoní prostor toalet
- pravidelně odstraňuje vodní kámen každým spláchnutím
- vysoký lesk keramiky je samozřejmostí

Návod k použití: Lahvičku otočte dnem vzhůru a přiložte k otvoru v košíčku zavěšenému na okraji WC. Košíček naplňte do 3 gelem.
Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí nebo pokožky ihned opláchněte vodou.

 

VýrobceCORMEN s.r.o.

Piktogramy nebezpečnosti:

Signální slovo: Nebezpečí

Složky uvedené na etiketě:

Obsahuje Alkoholy C12-14 (sudé číslování), ethoxylovaný, Ethoxylovaný alkohol mastné kyseliny (> 5 - 20 EO).

Nebezpečné vlastnosti

H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

 

EUH208 - Obsahuje Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Složení dle nařízení 648/2004/ES o detergentech:

5 - < 15 % neiontové povrchově aktivní látky, < 5 % parfémy, BENZYL SALICYLATE, LIMONENE, LINALOOL, AMYL CINNAMAL, konzervační činidla (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE).

Směs, kromě složek uvedených v pododdíle 3.2.1., dále obsahuje hydroxid sodný CAS: 1310-73-2 (c ≤ 0,05 hm. %) a benzylalkohol CAS: 100-51-6 (c < 6,5*10-7 hm. %), což jsou látky, která mají limity v pracovním prostředí v ČR.

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení