CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

LARRIN WC Plus 3v1 Vůně jara 40g náplň

LARRIN WC Plus 3v1 Vůně jara 40g náplň
čistící a dezorační přípravek pro WC
Více informací
17,1 Kč 14,1 Kč bez DPH
Skladem
Kód001398VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení30

Čistící a dezodorační přípravek pro WC mísy a sanitární zařízení. Tuhá hmota voskovitého charakteru, která je směsí povrchově aktivních látek aniontového a iontového charakteru, parfému, barviva a pomocných látek.

 

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu

Výstražný symbol nebezpečnosti:

 

Signální slovo: Nebezpečí

Reakční produkt benzensulfonové kyseliny, 4-C10-13 sek-alkyl deriváty a 4-methylbenzensulfonové kyseliny a hydroxidu sodného; Sulfonové kyseliny, C14-17-sek-alkan, sodné soli

Složky směsi k uvedení na etiketě

Obsahuje: Dodecylbenzensulfonát sodný; Sulfonové kyseliny, C14-17-sek-alkan, sodné soli.

Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení 1272/2008/ES.

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES

Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam. 1; H318

Aquatic Chronic 3; H412

Standardní věty o nebezpečnosti

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

Doplňující informace na štítku

Složení: ≥ 15 % - < 30 % aniontové povrchově aktivní látky; < 5 % neiontové povrchově aktivní látky; parfém

Složky směsi klasifikované jako nebezpečné:

Kyselina benzensulfonová, C10-13-alkylové deriváty, sodné soli; Dodecylbenzensulfonát sodný

Toluen-4-sulfonát sodný; 4-Methylbenzensulfonát sodný

Sulfonové kyseliny, C14-17-sek-alkan, sodné soli*

*) Látka má specifické koncentrační limity: Acute Tox 4; H302, Eye Dam. 1; H318, Skin Irrit. 2; H315: > 60 %, Eye Dam. 1; H318, Skin Irrit. 2; H315: > 15 - ≤ 60 %, Eye Irrit. 2; H319, Skin Irrit. 2; H315: > 10 - ≤ 15 %.

Další nebezpečnost

Směs k datu vyhotovení bezpečnostního listu neobsahuje: látky identifikované jako endokrinní disruptory, látky splňující kritéria pro klasifikaci PBT nebo vPvB podle přílohy XIII nařízení REACH, látky vedené na kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení REACH (tj. na seznamu SVHC).

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení