LARRIN WC Plus 3v1 Vůně jara 40g náplň

LARRIN WC Plus 3v1 Vůně jara 40g náplň
čistící a dezorační přípravek pro WC
Více informací
18,9 Kč 15,6 Kč bez DPH
Skladem
Kód001398VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení30

Čistící a dezodorační přípravek pro WC mísy a sanitární zařízení. Tuhá hmota voskovitého charakteru, která je směsí povrchově aktivních látek aniontového a iontového charakteru, parfému, barviva a pomocných látek.

 

Výstražný symbol nebezpečnosti:

 

Signální slovo: Nebezpečí

Reakční produkt benzensulfonové kyseliny, 4-C10-13 sek-alkyl deriváty a 4-methylbenzensulfonové kyseliny a hydroxidu sodného; Sulfonové kyseliny, C14-17-sek-alkan, sodné soli

Standardní věty o nebezpečnosti

H315 Dráždí kůži

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Složky směsi k uvedení na etiketě

Obsahuje: Dodecylbenzensulfonát sodný; Sulfonové kyseliny, C14-17-sek-alkan, sodné soli.

 

standardní věty o nebezpečnosti

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

pokyny pro bezpečné zacházení

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

doplňující informace na štítku

Složení: ≥ 15 % - < 30 % aniontové povrchově aktivní látky; < 5 % neiontové povrchově aktivní látky; parfém

Složky směsi klasifikované jako nebezpečné:

Kyselina benzensulfonová, C10-13-alkylové deriváty, sodné soli; Dodecylbenzensulfonát sodný

Toluen-4-sulfonát sodný; 4-Methylbenzensulfonát sodný

Sulfonové kyseliny, C14-17-sek-alkan, sodné soli*

*) Látka má specifické koncentrační limity: Acute Tox 4; H302, Eye Dam. 1; H318, Skin Irrit. 2; H315: > 60 %, Eye Dam. 1; H318, Skin Irrit. 2; H315: > 15 - ≤ 60 %, Eye Irrit. 2; H319, Skin Irrit. 2; H315: > 10 - ≤ 15 %.

 

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení