LARRIN WC Plus 3v1 závěs Citrus 40g náplň

LARRIN WC Plus 3v1 závěs Citrus 40g náplň
čistící a dezorační přípravek pro WC
Více informací
18,9 Kč 15,6 Kč bez DPH
Skladem
Kód001362VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení30

Čistící a dezodorační přípravek pro WC-mísy a sanitární zařízení. Tuhá hmota voskovitého charakteru, která je směsí povrchově aktivních látek aniontového a neiontového charakteru, parfému s vůní citronu, barviva a pomocných látek. 

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu

Výstražný symbol nebezpečnosti: 

 

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

Standardní věty o nebezpečnosti

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

Doplňující informace na štítku

EUH208 - Obsahuje p-mentha-1,4(8)-dien. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení: ≥ 15 % - < 30 % aniontové povrchově aktivní látky; < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém

Složky směsi k uvedení na etiketě

Obsahuje: Kyselina benzensulfonová, C10-13-alkylové deriváty, sodné soli; Sulfonové kyseliny, C14-17-sek-alkan, sodné soli; Limonen.

Doplňující informace EUH 208 Obsahuje Limonene, p-mentha-1,4(8)-diene. Může vyvolat alergickou reakci.

Doplňující informace dle nařízení ES 648/2004

Obsahuje: 15% - 30% aniontové povrchově aktivní látky, < 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfum, Limonene, Citral, Linalool.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení