CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Real profi odmašťovač silné znečištění 5l

Real profi odmašťovač silné znečištění 5l
Koncentrovaný nízkopěnivý prostředek s vysokou odmašťovací schopností.
Více informací
702,4 Kč 580,5 Kč bez DPH
Skladem
Kód001577VýrobceZenit,spol.s r.o.Počet ks v balení1
  • nízkopěnivý alkalický prostředek s vysokou odmašťovací schopností pro strojní a ruční čištění
  • obsahuje kombinaci tenzidů, alkálií a pomocných látek zajišťující vynikající účinnost
  • vhodný pro čištění všech druhů plastů a přepravek v potravinářské a průmyslové oblasti
  • lze použít na kuchyňské povrchy a zařízení
  • použití: strojní, vědro, ruční

 

Dávkování: slabé znečištění 25 ml/10 l, střední 50 ml/10 l, silné 100 ml/10 l nebo aplikace koncentrátu 

Důležité upozornění:

Dle zákona č. 258/2000 Sb. je minimální věk kupujícího pro uzavření kupní smlouvy na zboží klasifikované jako žíravé 18 let. Vloží-li kupující do košíku takové zboží, prohlašuje tím, že tuto podmínku věku splňuje.

 

VýrobceZenit,spol.s r.o.

Signální slovo: Nebezpečí

Nebezpečné látky: Hydroxid sodný

Klasifikace dle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP):

Vážné poškození očí, kategorie 1, H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Žíravost pro kůži, kategorie 1, H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H-věty:
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P-pokyny:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte plyn.

P280 Používejte ochranné rukavice,ochranný oděv,ochranné brýle.

P301/330/331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303/361/353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 919 293.

P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení