Ava na krby,kamna,grily gel 500ml MR

Obrázek
Účinný gelovitý prostředek na odstranění sazí, připálenin, zašlých nečistot z dvířek krbových kamen, prosklených vložek krbů, krbového nářadí, grilů ...
Více informací
61,5 Kč 50,8 Kč bez DPH
Na objednání u dodavatele
Kód205694VýrobceHLUBNA chemické výrobní družstvo v BrněPočet ks v balení12

Účinný gelovitý prostředek na odstranění sazí, připálenin, zašlých nečistot z dvířek krbových kamen, prosklených vložek krbů, krbového nářadí, grilů a nerezových roštů. Bez parfemace a barviv.

 

 

 

 

 

Výstražný symbol nebezpečnosti Signální slovo Varování Standardní věty o nebezpečnosti H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

VýrobceHLUBNA chemické výrobní družstvo v Brně
Popis