CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Krystal WC zelený 750ml Flower wizard

Krystal WC zelený 750ml Flower wizard
Čistící prostředek na toaletní mísy, pisoáry a sanitární keramiku.
Více informací
54,5 Kč 45,0 Kč bez DPH
Skladem
Kód201605VýrobceCORMEN s.r.o.Počet ks v balení17

Čistící prostředek na toaletní mísy, pisoáry a sanitární keramiku. Odstraňuje rez, vodní a močový kámen, poradí si i s dlouhodobými nánosy mechanických nečistot. Působí nad i pod vodní hladinou. Je velmi příjemně parfémován a při dlouhodobém používání zanechává na sanitární keramice vysoký lesk. PGS obsah látek, které tvoří na čištěných površích mikroskopickou vrstvu, která zabraňuje předčasnému usazování rzi a vodního kamene. Díky nové kombinaci surovin o 15% vyšší výkon.

Návod k použití: Aplikujte přímo na znečištěné plochy, nechte několik minut působit, vyčistěte štětkou nebo opláchněte proudem vody.

NENÍ VHODNÝ NA NEREZ

 

VýrobceCORMEN s.r.o.

Nebezpečí

Složky směsi k uvedení na etiketě

Obsahuje Alkoholy, C12-14 (sudé číslování), ethoxylovaný, Kyselina etidronová, Kyselina chlorovodíková, Octová kyselina.

 

Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení 1272/2008/ES.

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES

Met. Corr. 1; H290

Skin Corr. 1; H314

Eye Dam. 1; H318

 

Standardní věty o nebezpečnosti

H290  Může být korozivní pro kovy.

H314  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102  Uchovávejte mimo dosah dětí.

P234  Uchovávejte pouze v původním balení.

P280  Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331  PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353  PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

P305+P351+P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310  Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

 

Doplňující informace na štítku

Žádné povinné doplňující informace dle nařízení CLP nejsou vyžádány.

Složení dle nařízení 648/2004/ES o detregentech: < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, polykarboxyláty, parfémy, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení