CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Fixinela toilette 85g odstraňovač usazenin

Fixinela toilette 85g odstraňovač usazenin
Přípravek na čištění WC mís od vodního kamene.
Více informací
29,0 Kč 24,0 Kč bez DPH
Skladem
Kód210068VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení20

Prostředek na čištění WC mís od vodního kamene.

Upozornění:

Před použitím čisticího prostředku si přečtěte návod na použití. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi.

Návod na použití:

Obsah sáčku nasypte do WC mísy a nechte působit podle intenzity znečištění vodním kamenem

 

VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.

Obsahuje:

hydrogensíran sodný, kyselina benzoovou.

 

Nebezpečí

Klasifikace směsi podle nařízení 1272/2008 (ES) (nařízení CLP):

Dráždivý pro kůži kat. 2 (Skin Irrit. 2), H315 Dráždí kůži.

Vážné poškození očí 1 (Eye Dam. 1), H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Toxicita pro specifický cílový orgán - opakovaná expozice (STOT RE 1), H372 Způsobuje poškození plic při prodloužené nebo opakované expozici vdechováním.

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H372 Způsobuje poškození plic při prodloužené nebo opakované expozici vdechováním.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte prach.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004, o detergentech, uváděné v označení na obalu:

více než 30 % hydrogensíran sodný, 5 - 15 % kyselina benzoová, 5 - 15 % kyselina citronová, 5 - 15 % hydrogenuhličitan sodný, méně než 5 % aniontový tenzid, barvivo.

Další informace uvedené na obalu výrobku:

Obsahuje: hydrogensíran sodný; kyselina benzoová; kyselina sírová, mono-C12-18-alkyl estery, sodné soli.

UFI: 5H00-201U-A000-T61X.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení