Fixinela toilette 85g odstraňovač usazenin

Fixinela toilette 85g odstraňovač usazenin
Přípravek na čištění WC mís od vodního kamene. Návod na použití: Obsah sáčku nasypte do WC mísy a nechte působit podle intenzity znečištění vodním ka...
Více informací
29,0 Kč 24,0 Kč bez DPH
Skladem
Kód210068VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.Počet ks v balení20

Prostředek na čištění WC mís od vodního kamene.

Upozornění:

Před použitím čisticího prostředku si přečtěte návod na použití. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi.

Návod na použití:

Obsah sáčku nasypte do WC mísy a nechte působit podle intenzity znečištění vodním kamenem.

Obsahuje:

hydrogensíran sodný, kyselina benzoovou.

 

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H372 Způsobuje poškození plic při prodloužené nebo opakované expozici vdechováním.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte prach.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004, o detergentech, uváděné v označení na obalu:

více než 30 % hydrogensíran sodný, 5 - 15 % kyselina benzoová, 5 - 15 % kyselina citronová, 5 - 15 % hydrogenuhličitan sodný, méně než 5 % aniontový tenzid, barvivo.

Další informace uvedené na obalu výrobku:

Obsahuje: hydrogensíran sodný; kyselina benzoová; kyselina sírová, mono-C12-18-alkyl estery, sodné soli.

UFI: 5H00-201U-A000-T61X.

VýrobceTATRACHEMA CZ spol. s r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení