Coyote aktivní čistič plastů 300ml

Coyote aktivní čistič plastů 300ml
COYOTE Aktivní čistič plastů interiéru , který vrátí plastovým povrchům pružnost a ochrání jej před lámavostí a UV zářením. Dokonale odstraní mastnot...
Více informací
111,8 Kč 92,4 Kč bez DPH
Skladem
Kód201918VýrobceAutoMax Group s.r.o.Počet ks v balení10

Dokonale odstraní mastnotu a nečistoty z plastových povrchů v interiéru automobilů. Vyčištěný povrch zanechá čistý a odmaštěný.

 

 Nebezpečí

 

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP)

H222 - Extrémně hořlavý aerosol. H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315 Dráží kůži

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP)

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. P501 - Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady.

EUH-věty EUH208- Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on(2682-20-4).

Může vyvolat alergickou reakci.

UFI: D9F7-A0YV-Q003-V0FJ

Označení jako detergent:

Obsahuje 5 % nebo více, avšak méně než 15 % alifatické uhlovodíky, méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky, Laurylamine dipropylenediamine, Methylisothiazolinone  

 

VýrobceAutoMax Group s.r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení