Coyote oživovač pneumatik pěnový 400ml

Coyote oživovač pneumatik pěnový 400ml
Obsahuje emulgovanou silikonovou složku, která ulpí na povrchu pneumatiky a díky odlišnému elektrickému náboji vytěsní špínu do roztoku, který steče na zem.
Více informací
133,0 Kč 109,9 Kč bez DPH
Skladem
Kód217087VýrobceAutoMax Group s.r.o.Počet ks v balení10

Obsahuje emulgovanou silikonovou složku, která ulpí na povrchu pneumatiky a díky odlišnému elektrickému náboji vytěsní špínu do roztoku, který steče na zem. Active Anti Dirt System: emulgovaná silikonová složka zůstává po určitou dobu, v závislosti na vnějších vlivech, na povrchu pneumatiky a zachovává ošetřené části pneumatiky schopnost odolávat špíně. Zároveň dodává pneumatice požadovaný lesk.

 

 

Nebezpečí

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

Aerosol, kategorie 1     H222;H229

Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2 H319

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP)

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP)

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. NOT USE - Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C.

P501 - Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady.

EUH-věty

EUH208 - Obsahuje Parfém, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzoisothiazolin-3-on(2634-33-5). Může vyvolat alergickou reakci.

UFI: XKYD-KH2A-020Y-18V4

Označení jako detergent

Obsahuje 5% nebo více, avšak méně než 15% alifatické uhlovodíky, méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfém, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Laurylamine dipropylenediamine

VýrobceAutoMax Group s.r.o.
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení