Tempo autoleštěnka 300ml

Tempo autoleštěnka 300ml
emulzní leštěnka s vysokým leskem na lak i metalízu
Více informací
127,3 Kč 105,2 Kč bez DPH
Skladem
Kód201476VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a službyPočet ks v balení10

Rozsah použití: emulzní leštěnka na rychlé ošetření a přeleštění umytých ploch karoserií, včetně metalíz. Je vhodná zejména pro ošetření novějších autolaků. Obsahuje přírodní a minerální oleje. Odstraňuje nečistoty rozpustné ve vodě nebo organických rozpouštědlech, které zůstaly na povrchu po běžném mytí. Oživuje matné nátěry a vyrovnává barevné odstíny po opravách na povrchu karoserií.

Návod k použití: Autoleštěnku nanášejte na čistý a suchý autolak měkkým hadříkem nebo houbou. Po zaschnutí doleštěte do vysokého lesku lešticí utěrkou, případně ručním elektrickým nářadím (leštičkou) s vhodným měkkým lešticím potahem.

 

Bezpečnostní listTrue
VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby

Nebezpečí

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Asp. Tox. 1, H304

Eye Irrit. 2, H319

Nebezpečné látky

uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů

Standardní věty o nebezpečnosti

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Doplňující informace

EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

15-<30 % alifatické uhlovodíky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Bronopol; reakční směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1), Citral, Linalool, Limonene

Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy

Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé. Obal musí být opatřen uzávěrem odolným proti otevření dětmi.

Další nebezpečnost

Obsah látek PBT a vPvB: směs nepodléhá kritériím pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII Nařízení EU č. 1907/2006, žádné složky v množství ≥ 0,1 % nejsou uvedeny v Kandidátském seznamu látek vyvolávajících velké obavy (SVHC). Žádná ze složek v množství ≥ 0,1 % není zařazena do seznamu sestaveného v souladu s čl. 59 odst. 1, protože má vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému, ani nebyla určena jako látka s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení