CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Coyote odmlžovač skel MR 500ml

Coyote odmlžovač skel MR 500ml
Výprodej
Přípravek je vhodný pro ošetření ploch, u kterých chceme zabránit zamlžování, zejména je vhodný pro použití v automobilech a domácnosti.
Více informací
83,4 Kč 68,9 Kč bez DPH
Skladem
Kód201357VýrobceAutoMax Group s.r.o.Počet ks v balení12

Coyote Odmlžovač skel je přípravek vhodný pro ošetření ploch, u kterých chceme zabránit zamlžování, zejména je vhodný pro použití v automobilech a domácnosti. U ošetřeného skla Vám zajistí čirou průhlednost a u zrcadel čistý odraz bez zamlžení.

 

 

VýrobceAutoMax Group s.r.o.

 

Varování

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2  H319

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP)

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP)

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P405 - Skladujte uzamčené.

P501 - Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady.

UFI : 92YW-008T-A00C-04WK

Neobsahuje látky PBT/vPvB ≥ 0,1% hodnocené v souladu s přílohou XIII nařízení REACH

Neobsahuje látky PBT/vPvB ≥ 0,1% hodnocené v souladu s přílohou XIII nařízení REACH

Směs neobsahuje látky zařazené na seznam zpracovaný v souladu s čl.59 odst.1 nařízení REACH vzhledem k vlastnostem narušujícím endokrinní systém nebo není identifikována jako látka s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605 v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 %.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení