LAVON Easy Clean Antikalk čistič na rez a vodní kámen, 750ml

LAVON Easy Clean Antikalk čistič na rez a vodní kámen, 750ml
Čistič s vysokým obsahem kyselin na odstranění rzi, minerálních usazenin, zbytků mýdla a močového kamene z umyvadel, van, vodovodních baterií, obkladaček, dřezů, toalet apod.
Více informací
62,7 Kč 51,8 Kč bez DPH
Skladem
Kód207014VýrobceLAVON trade s.r.o.Počet ks v balení12
Čistič s vysokým obsahem kyselin na odstranění rzi, minerálních usazenin, zbytků mýdla a močového kamene z umyvadel, van, vodovodních baterií, obkladaček, dřezů, toalet apod. Univerzální pro domácnosti a instituce. Účinná pěna, rychle a efektivně čistí všechny vodou omyvatelné povrchy. Dokonalá čistota a zářivý lesk. Praktické balení s uzamykatelným mechanickým rozprašovačem obsahuje 750ml.
 
  • extra síla
  • rez
  • vodní kámen
  • mýdlové usazeniny
  • dětská pojistka
 
Použití: Pro odemknutí stiskněte pojistku na otočné aplikační části hlavice a otočte hlavici do polohy SPREJ. Nastříkejte, nechte působit několik minut (cca 5 min. dle míry znečištění) a poté opláchněte. NEPOUŽÍVAT v kombinaci s výrobky obsahujícími chlornan sodný. Nepoužívat na dřevěný a dýhovaný nábytek a na povrchy, které nejsou odolné proti kyselinám, jako např. mramor, travertin, granit apod.
 
VýrobceLAVON trade s.r.o.

Signální slovo: Nebezpečí

Nebezpečné látky: kyselina fosforečná 7,4%

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Met. Corr. 1, H290

Skin Corr. 1, H314

Eye Dam. 1, H318

Standardní věty o nebezpečnosti

H290 Může být korozivní pro kovy.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte mlhu, aerosol.

P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte lékaře.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu nebo oprávněné osobě.

Doplňující informace

<5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy

Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605. Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění.

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení