CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Coyote cockpit matný efekt 400ml

Coyote cockpit matný efekt 400ml
Výprodej
Čistí, leští a ošetřuje všechny části z plastických hmot, kůže, dřeva a koženky v interiéru vozidla.
Více informací
134,3 Kč 111,0 Kč bez DPH
Skladem
Kód001554VýrobceAutoMax Group s.r.o.Počet ks v balení6

Výrobek Cockpit spray matný efekt zanechává povrch matným. Čistí, leští a ošetřuje všechny části z plastických hmot, kůže, dřeva a koženky v interiéru vozidla.

Přípravek určený k čištění, ošetřování a leštění plastových, gumových, kožených, koženkových a dřevěných částí interiéru vozidla. Při pravidelném a dlouhodobém používání prodlužuje životnost všech ošetřovaných částí, zvyšuje jejich odolnost proti působení teploty, kyslíku, ozónu a UV záření. Chrání před lámavostí. Má antistatické účinky, vnáší nový lesk (jablko, citron, pomeranč, vanilka, lesní plody a vodní meloun). Matný efekt (parfémovaný pánskou vůní fougère) – zanechává ošetřený povrch matný. Všechny druhy zanechávají svěží vůni v interiéru automobilu. Po rozetření nesmývá barvu, nezanechává skvrny a ošetřovaný povrch nezanechává mastný.

 

Užitné vlastnosti:

• velmi dobrý rozprach

• při aplikaci nestéká

• nesmývá barvu

• příjemná parfemace přispívá k psychické pohodě řidiče a celé posádky vozidla

• nesmývá se a nenaleptává ošetřovaný povrch

POZOR!!! Neaplikovat na volant, okna, řadící páku, pedály, ruční brzdu atd - přípravek může vytvořit kluzkou vrstvu

 

 

 

VýrobceAutoMax Group s.r.o.

 Nebezpečí

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

Aerosol, kategorie 1     H222;H229

Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2    H315

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, narkotické účinky  H336

Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3    H412

Obsahuje

Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu (celkový obsah aromatických uhlovodíků <0,01%); Propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP)

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315 - Dráždí kůži.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP)

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P261 - Zamezte vdechování aerosolů.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C.

P501 - Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady.

EUH-věty

EUH208 - Obsahuje Parfém. Může vyvolat alergickou reakci.

UFI: KVT8-U52N-R20N-DP0R

Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT nařízení REACH, příloha XIII

Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII

Neobsahuje látky PBT/vPvB ≥ 0,1% hodnocené v souladu s přílohou XIII nařízení REACH

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení