CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Coyote oživovač pneu a plastů 400ml

Coyote oživovač pneu a plastů 400ml
Přípravek určený k ošetření pneumatik a vnějších plastů a všech pryžových částí.
Více informací
166,9 Kč 137,9 Kč bez DPH
Skladem
Kód202075VýrobceAutoMax Group s.r.o.Počet ks v balení10

Přípravek určený k ošetření pneumatik a vnějších plastů a všech pryžových částí. Čistí, vrací původní vzhled, ošetřené místo udržuje v elastickém stavu. Parfémováno.

 

 

VýrobceAutoMax Group s.r.o.

  Nebezpečí

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

Aerosol, kategorie 1  H222;H229

Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2  H315

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, narkotické účinky  H336

Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3  H412

Obsahuje:

Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu (celkový obsah aromatických uhlovodíků <0,01%); n-hexan; cyklohexan

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP)

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315 - Dráždí kůži.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP)

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P261 - Zamezte vdechování aerosolů.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C

P501 - Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

UFI: E4X8-259R-D20F-JN56

Jiná nebezpečí, která se nepromítají do klasifikace :

Označení jako detergent: Obsahuje 5% nebo více, avšak méně než 15% neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5% EDTA a její soli.

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení