CELOZÁVODNÍ DOVOLENÁ Naše firma bude mít od 1. do 12. července celozávodní dovolenou. V tomto období nebude fungovat příjem ani výdej zboží, přijaté objednávky se začnou zpracovávat od 15. července.

Coyote Silkal 93, 300ml

Coyote Silkal 93, 300ml
Silkal 93 je vodoodpudivý, odstraňuje vrzání, ideální mazivo na ložiska, čepy, el. startovací zařízení, zámky, jízdní kola, lyžařská vázání.
Více informací
152,9 Kč 126,4 Kč bez DPH
Skladem
Kód201347VýrobceAutoMax Group s.r.o.Počet ks v balení10
Ideální mazivo na ložiska, čepy, elektrická a startovací zařízení, zámky, jízdní kola, lyžařská vázání. Ošetřuje těsnění dveří, hadice chladicího systému, gumové lišty. Dokonalý separátor při lisování a odlévání plastických hmot, pryskyřic a pryžových výrobků. Vodoodpudivý.
 

Silkal 93 je fyziologicky nezávadný a k pokožce inertní silikonový olej s všestranným použitím. Je vhodný pro běžné i speciální mazání např. bowdenů, kluzných ložisek, lyžařských vázání, zámků a zámkových vložek, některých elektroinstalačních materiálů, závitů šroubů, částí šicích strojů, tkalcovských stavů, chemicky či tepelně namáhaných míchadel, obráběcích strojů a mnoha dalších. Používá se jako ideální separátor při lisování a odlévání plastických hmot, pryskyřic a pryžových výrobků.

Silkal 93 účinně usnadňuje protahování drátů a kabelů. Oproti minerálním olejům neztrácí Silkal 93 své vynikající užitné vlastnosti ani při teplotách pod 0°C a nad 150°C, odolává oxidaci i při vyšších teplotách. Silkal 93 zanechává na ošetřeném povrchu jemný vodoodpudivý film dokonale chránící kožené, chromované, poniklované, plastové a další materiály před vlhkostí.

Silkal 93 obsahuje vysoké procento silikonu - 20% z celkového objemu.

FYZIKÁLNĺ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

silikonový olej

Forma : Kapalný.

Barva : Bezbarvý

Zápach : Characteristický zápach

Bod vzplanutí : > 300 °C (Cleveland Open Cup)

Bod tuhnutí: -50 °C

Výbušné vlastnosti : Ne

Měrná hmotnost : 0,97

Viskozita : 350 cSt (25°C).

Oxidační vlastnosti : Ne

Fyzikálně chemické parametry:

číslo kyselosti: 0,034 mg KOH/g

viskozita při 20°C: 0,3575 Pa.s

hustota při 20°C: 0,93-0975 g.cm-3

bod tuhnutí: pod –60°C

složení: methylsilikonový olej

!!! Nelze aplikovat na předměty s teplotou vyšší než +240°C

 
VýrobceAutoMax Group s.r.o.

Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

Aerosol, kategorie 1 H222;H229

Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2 H315

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, narkotické účinky H336

Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3 H412

Nebezpečí

Obsahuje : Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu (celkový obsah aromatických uhlovodíků <0,01%)

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) :

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315 - Dráždí kůži.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) :

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P261 - Zamezte vdechování aerosolů.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou/mýdlem.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

P501 - Odstraňe obsah a obal jako nebezpečý odpad.

UFI : AKCE-D5C9-R20S-K63G

Směs nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky a směsi PBT nebo vPvB

Neobsahuje látky PBT/vPvB ≥ 0,1% hodnocené v souladu s přílohou XIII nařízení REACH

Směs neobsahuje látky zařazené na seznam zpracovaný v souladu s čl.59 odst.1 nařízení REACH vzhledem k vlastnostem narušujícím endokrinní

systém nebo není identifikována jako látka s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v

přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605 v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 %.

 

 

 

 

 

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení