LARRIN WC gelový čistič 750ml Oceán

LARRIN WC gelový čistič 750ml Oceán
Výprodej
Čistící přípravek pro WC hygienu.
Více informací
54,9 Kč 45,4 Kč bez DPH
Skladem
Kód001507VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobuPočet ks v balení720

Čistící přípravek pro WC hygienu. Díky vysoké viskozitě dobře ulpívá a dobře odstraňuje nečistoty, vodní kámen a zabraňuje tvorbě usazenin. Svojí svěží vůní dezodoruje ovzduší.

 

VýrobceSTYL, družstvo pro chemickou výrobu

Výstražný symbol:

 

Signální slovo: Varování

 

Klasifikace látky nebo směsi

Směs je klasifikována jako nebezpečná

Klasifikace směsi dle nařízení č. 1272/2008/ES (CLP): Eye Irrit.2 H319;

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví: Způsobuje vážné podráždění očí. Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí: Směs není klasifikována jako nebezpečná pro životní prostředí.

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky: Směs nemá klasifikovánu žádnou fyzikálně-chemickou nebezpečnost.

 

Standardní věty o nebezpečnosti

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P313 Vyhledejte lékařskou pomoc.

P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Doplňující informace

EUH208 Obsahuje Octylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje: < 5% aniontové povrchově aktivní látky, parfém, konzervant (Octylisothiazolinone; 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol).

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení