Regum 200ml na ošetření pryže

Regum 200ml na ošetření pryže
Tekutý prostředek k ošetřování pryžových předmětů
Více informací
70,5 Kč 58,3 Kč bez DPH
Skladem
Kód001284VýrobceDůbrava chemické výrobní družstvoPočet ks v balení10

Regum je určen pro výrobky z pryže, vystavené slunci, mrazu a vhkosti, např. těsnění u automobilů, oken, ledniček praček, na pryžové hadice a všechny druhy pneumatik, zejména při jejich sezónním uložení.

  • zabraňuje oxidaci a stárnutí pryže
  • prodlužuje životnost pryžových výrobků
  • obnovuje elastičnost, pružnost a soudržnost
  • je určen pro výrobky vystavené slunci, mrazu a vlhkosti

 

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č.1272/2008

Toxicita pro reprodukci (Lact.) H362

Toxicita pro vodní prostředí (Aquatic Chronic 1) H410 (multiplikační faktor = 1)

Toxicita pro vodní prostředí (Aquatic Acute 1) H400 (multiplikační faktor = 1)

Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H 362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka

H 410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P 102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P 260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P 263 Zabraňte styku během těhotenství/kojení.

P 264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P 270 Při používaní tohoto výrobku nejezte, nepijte, ani nekuřte.

P 273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P 308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Doplňující informace na štítku:

EUH 066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskaní kůže.

Další informace uvedené na obalu výrobku:

Obsahuje: Alkanes,C14-17, chloro; ES 287-477-0 ; indexové číslo 602-095- 00-X

Další nebezpečnost: Látka splňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT a vPvB. Látka nemá vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.

VýrobceDůbrava chemické výrobní družstvo
PopisKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení