Tempo Autokrém 120g

Tempo Autokrém 120g
pasta k leštění a konzervaci nových autolaků, včetně metalíz
Více informací
94,4 Kč 78,0 Kč bez DPH
Skladem
Kód201345VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a službyPočet ks v balení20

Druchema Kvalitní neabrazivní lehce roztíratelný krém, k leštění a konzervaci laků karoserií zejména nových včetně metalíz. Je vyroben z přírodních a syntetických tvrdých vosků, které dodávají ošetřené karoserii vysoký a trvanlivý lesk. Vodoodpudivost a konzervační schopnost voskového filmu na karoserii zvyšuje přísada silikonového oleje. Ošetřený povrch lze rozleštit elektrickou leštičkou.

 

Nebezpečí

VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Flam. Sol. 1, H228 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318

Nebezpečí

Nebezpečné látky

2-metyloxiran, polymer s oxiranem, mono(2-propylheptyl)ether

Standardní věty o nebezpečnosti

H228 Hořlavá tuhá látka.

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Doplňující informace

15-<30 % alifatické uhlovodíky, parfémy, Linalool

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení