Tempo Rozmrazovač 500ml MR

Tempo Rozmrazovač 500ml MR
k odstranění námrazy ze skel, světel, zrcátek
Více informací
91,2 Kč 75,4 Kč bez DPH
Skladem
Kód201806VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a službyPočet ks v balení10

K odstranění námrazy ze skel, světel, zrcátek, k uvolnění zamrzlých zámků.

Snadno odstraňuje námrazy ze skel, zámků a dveří automobilů při zimním provozu.

Tempo Rozmrazovač snadno odstraňuje námrazy ze skel, zámků a dveří automobilů při zimním provozu. Zanechává ochranný fi lm na skle, který je preventivní ochranou proti tvorbě námrazy. Rozmrazovač nepoškozuje gumová těsnění, lak, ani ostatní hmoty na automobilech.

 

Nebezpečí

 

 

VýrobceDruchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby

Nebezpečí

Klasifikace podle 1272/2008/ES:

Flam. Liq. 2 Hořlavá kapalina, kategorie 2

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Eye Irrit. 2 Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Obsahuje:

nevyžaduje se

Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty):

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 Odstraňte obsah/obal v autorizované sběrně odpadů.

Jiná povinná označení:

Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti (ČSN 65 0201).

 

PopisBezpečnostní upozorněníKe stažení
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení